• ++389 47 251 211

1. БОЛЕСТИ НА УВО, НОС, И ГРЛО (ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА)
2. СУДСКА МЕДИЦИНА СО КРИМИНАЛИСТИКА
3. МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИ
4. НЕОНАТОЛОГИЈА
5. ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА
6. УРГЕНТНА МЕДИЦИНА
7. КОЖНО-ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ
8. ОРТПЕДСКА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
9. МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
10. ОНКОЛОГИЈА СО ПАЛИЈАТИВНА ТЕРАПИЈА
11. НЕВРОЛОГИЈА
12. ОПШТА ХИРУРГИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
13. НЕВРОХИРГИЈА
14. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА
15. ПАТОЛОГИЈА СО ЦИТОЛОГИЈА
16. ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА
17. АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈАИ ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ(САРИЛ)
18. УРОЛОШКО ОДДЕЛЕНИЕ
19. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ
20. ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
21. ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА
22. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА